08-01-2006

Het Klaphek - De eigenaren en bewoners van 1870 tot 1931

Een van de kippenhokken rond de boerderij richting de bongerd
Gerrit van Eck en Adriana Hendrica van de Pol, eigenaar van 1870 tot 1898 en bewoner vanaf 1817 tot 1912

Gerrit van Eck werd op 23 september 1824 in Indoornik geboren als zoon van Jacobus van Eck en Cornelia de Kruijf. Hij was landbouwer van beroep. Op de leeftijd van 27 jaar trouwde hij op 29 april 1852 te Heteren met de 35-jarige Wageningse van geboorte boerendochter Adriana Hendrica van de Pol. Gerrit overleed op de 18 november 1912 te Randwijk in de leeftijd van 88 jaar, Adriana Hendrica overleed op 27 februari 1898 te Randwijk in de leeftijd van 81 jaar.

kinderen uit het huwelijk van Gerrit van Eck en Adriana Hendrica van de Pol:

1. Pellina Maria van Eck, geboren op 6 december 1853  te Randwijk, overleden op 26 september 1902 te Heteren, begraven op de Nederlands Hervormde begraafplaats te Randwijk
2. Jacobus Cornelis van Eck, geboren op 22 juli 1856 te Randwijk, eerst secretaris en ontvanger der Gemeente Heteren, later burgemeester van de Gemeente Heteren van beroep, overleden op 12 januari 1931 te Heteren, begraven op de Nederlands Hervormde begraafplaats te Randwijk, op 10 mei 1899 te Wymbritseradeel gehuwd met Titia Tromp (dochter van assuradeur, directeur Woudsend verzekeringen: Wigle Ages Tromp en Maria Oldendorp), geboren op 22 juli 1866 te Woudsend, overleden op 19 maart 1950 te Velp, begraven op de Nederlands Hervormde begraafplaats te Randwijk
3. Cornelia Gerritdina van Eck, geboren op 9 augustus 1860 te Randwijk, overleden op 24 februari 1930 te Randwijk, begraven op de Nederlands Hervormde begraafplaats te Randwijk

Volgens de Memories van Successie was het bezit van Adriana Hendrica als volgt:
Bezittingen:
1. Roerende goederen ter waarde van Hfl. 6000,00
2. Onroerende goederen ter waarde van Hfl. 40.800,00
3. Effecten (pandbrieven van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank en effecten van de Effectenbeurs in Amsterdam ter waarde van Hfl. 10.162,50
Schulden:
Het totaalbedrag aan nog niet betaalde rekeningen bedroeg Hfl. 1.266,82.

De onroerende goederen waren de volgende (aangegeven in hectare, are, centiare):
Sectie B:
perceel 49 - weiland - groot 1.92.90
perceel 60 - weiland - groot 1.81.80
perceel 76 - weiland - groot 2.92.30
Sectie C:
perceel 149 - boomgaard - groot 0.29.10
perceel 152 - boomgaard - groot 0.51.70
perceel 372 - bouwland - groot 4.25.60
perceel 585 -  bouwland - groot 0.84.90
perceel 638 - bouwland - groot 4.53.60
perceel 698 - tuin - groot 0.22.20
perceel 699 - huis, schuur en erf - 0.17.50

Pellina Maria van Eck, Jacobus Cornelis van Eck en Cornelia Gerritdina van Eck, eigenaren tussen 1899 en 1914

Na de dood van Adriana Hendrica van de Pol, bleef Gerrit van Eck met het recht op vruchtgebruik tot zijn dood op de boerderij wonen. De boerderij werd aan de kinderen nagelaten. De gebouwen waren voor Pellina Maria.

Cornelia Gerritdina van Eck, bewoner van 1860 tot 1930, gedeeld eigenaar van 1899 tot 1914 en volledig eigenaar van 1914 tot 1930

Cornelia Gerritdina van Eck werd op 9 augustus 1860 in de gemeente Heteren geboren als derde en jongste dochter van Gerrit van Eck en Adriana Hendrica van de Pol. Cornelia Gerritdina was lange tijd ziek en werd verzorgd door zuster Sanders. Op 24 februari 1930 overleed Cornelia Gerritdina te Randwijk en is begraven op de Nederlands Hervormde begraafplaats aldaar.

Mejuffrouw Van Eck liet, zoals toen gebruikelijk was, regelmatig de opbrengsten uit de boomgaarden van voor en achter het huis, zijnde appels en peren, verkopen door Notaris G.A. de Meester. Ook de verhuur van De Kuilekamp, een stuk weiland ter grootte van 2.92.30 ha. werd via de notaris per jaar verpacht voor vier schaar hoornvee, 1 oud paard of 2 jonge paarden. Datzelfde gold voor de 1.92.90 ha. van de Indoorniksche weide, voor drie schaar, geen paarden of om uit te weiden met hoornvee.

In het blad De Gelderlander verscheen na haar overlijden op zaterdag 22 maart 1930 een advertentie met de volgende tekst:

"Notaris G.A. de Meester te Heteren zal op Donderdag 27 maart en 10 April a.s. des nam. 2 uur in het Veerhuis te Heteren,
PUBLIEK VERKOOPEN:
Voor den EdelAchtb. Heer J.C. van Eck te Heteren
De navolgende onroerende  goederen onder RANDWIJK, kad. Gem. Randwijk, ter gezamelijke groote van 13.28.0 H.A. te weten:
Perc. I de Hofstede a.d. Randwijkschestraat hoek Breedestraat, bestaande uit Woonhuis,  Schuur, Erven, Tuin Boomgaard, kad. Sectie C. no. 152, 148, 698 en 699 groot 1.20.50 H.A.
Perc. II Het aan de overzijde van de Randwijkschestr. Tegenover perc. I gelegen Wijland De Langeakkers kad. Sectie B no. 60 groot 1.81.80 H.A.
Perc. III Het achter perc. IV gelegen Teelland de Achterste Reuvel kad. Een Noord-Oost. Deel  van Sectie C no. 638, in twee gedeelten:
a.  het Oostelijk stuk groot ong. 1.01.80 H.A.
b. het Westelijk stuk groot ong. 1.11.70 H.A.
Perc. IV Het Teelland aan de Breedestraat genaamd de Voorste Reuvel, kad. Het overige ged. Van gezegd no. 638, in twee gedeelten.
a. het Oostelijk stuk groot ong. 1.16.00 H.A.
b. het Westelijk stuk groot ong. 1.24.18 H.A.
Perc. V. De tegenover Perc. IV gelegen jonge boomgaard Judokesland kad. Sectie C no. 585 groot 86.90 Aren.
Perc. VI. D Weide genaamd Indoorniksche weide kad. Sectie B no. 49 groot 1.92.90 H.A.
Perc. VII De Weide de Kuilenkamp kad. Sectie B no. 76 groot 2.92.30.
In massa gaan de perc. I en II, IIIa en III b, IVa en IV b, III en IV in hun geheel, I tot en met IV en I tot en met VII.  Perc. III en IV zijn verpacht tot 1 Nov. 1931, perc. VI tot 5 Maart 1931.
Aanvaarding terstond na de gunning, met bijbetaling van 5% sedert dien dag tot den betaaldag. Betaling kooppenningen 15 juni 1930. 834. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris.
Kijkdagen van het huis Dinsdags en Donderdags ’s middags van 1 tot 4 uur."

Het was crisistijd en als je de krant van die tijd nakijkt valt het op dat deze vol staat met hofsteden in de verkoop.

De boerderij werd verkocht aan Gerrit Jan van de Pol, hotelhouder te Wageningen.

eerste publicatie: 26 februari 2010
update: 21 juni 2015